mceejkeÀ
iebie JebMe kesÀ Henues jepee vejefmebn osJe F&meJeer (1238-64) keÀer He=ÿHees<ekeÀlee ceW efkeÀmeer SkeÀ mego#e efMeuHeer keÀer ceneve keÀuHevee keÀer peervoe ÒeleerkeÀ kesÀ ªHe ceW yeGueceeuee Òemlej ceW efveefce&le ngDee nw ³en cebefoj ~
meeleJeerb MeleeyOeer keÀer MegªDeele ceW me=peveMeeruelee keÀer pees DeekeÀeb#ee Deesefæ[Dee efMeuHeer keÀes Guueefmele keÀjlee Lee Gmeer keÀer meeLe&keÀlee nw ³en cebefoj ~
mLeeHel³e keÀuee keÀer ¢efä ceW ³en cebefoj Deesefæ[Mee efvecee&Ce Mewueer keÀer SkeÀ HetCee¥ie me=efä nw ~ cebefoj kesÀ THejer Yeeie kesÀ Je¬eÀekeÀej efMeKej-³egkeÌle DebMe (Jele&ceeve uegHle nw) nes, ³ee efHejeefceæ[ pewmee metF& Deûe efJeefMeä peieceesnve DebMe nes FmekesÀ Òel³eskeÀ DebMe Hegjer lejn SkeÀ G®³e ceb®e kesÀ THej yevee nw efpeme ceb®e kesÀ THej cebefoj Deewj peieceesnve Keæ[e nw Gmeer ceb®e kesÀ oesveeW lejHeÀ Keesefole efkeÀ³ee ie³ee yeejn peesæ[er Heefn³eeW Deewj meccegKe Yeeie ceW Keæ[s meele JesieJeeve DeMJe keÀes osKeves mes met³e& keÀe SkeÀ Jeæ[e jLe pewmee ceeuetce neslee nw ~
peieceesnve kesÀ meeceves SkeÀ Jeng mlebYe efJeefMeä ie=n (veeì cebefoj) Jele&ceeve ®etæ[e efJenerve DeJem³ee ceW osKeves keÀes efceuelee nw FmekesÀ keÀeªkeÀe³e& HetCe& mleYeeW ceW ve=l³e Deewj mebieerle kesÀ efYeVe-efYeVe ¢M³e osKeves keÀes efceueles nQ ~
cebefoj Deewj peieceesnve kesÀ oerJeejeW met#ce keÀe©keÀuee HetCe& nw ~ efvepeer&Je Òemlej ³eneB mLeeHel³e kesÀ Deboj efpevoe ueielee nw ~ osJeeosJeer, DeHedmeje-efkeÀVejer, ÜejyevOe-ef®e$e, HeMeg-He#eer, peue®ej Deewj HeewjeefCekeÀ leL³e Deeefo mes oerJeej HetCe&le: Deuebke=Àle nw ~ Hegve: Deuebke=Àle HeÊes, HetÀue, yesue Deewj p³eeefceleer³e vekeÌmeeW keÀer meepemeppee cebefoj keÀes DeHetJe& Þeer oslee nw ~
cebefoj kesÀ leerve HeeMJe osJelee kesÀ ªHe ceW efJejepeceeve met³e& keÀer keÌueesjeFì Hel³ej ceW efveefce&le leerve cetefle& osKeves uee³ekeÀ nw ~ peieceesnve kesÀ leerve ÒeJesMe HeLe ceW efmLele leerve peesæ[e HeMegDeeW kesÀ efJejeì cetefle& yengle DeveesKee nw ~ HetJe& Üej Hej iepe-efmebn, Glej Üej Hej neLeer Deewj oef#eCe Üej Hej ³eg×-IeesìkeÀ Keæ[s nQ ~ Ieesæ[eW keÀer veeìkeÀer³e Goecelee cevekeÀes mHebefole keÀjlee nw ~ neLeerDeeW keÀer meeyeueeruelee yeefueÿlee keÀe YeeJe Heewoe keÀjlee nw ~
cegK³e cebefoj kesÀ oef#eCe-HeefM®ece keÀes KeC[esueeFì efMeuee mes yevee SkeÀ íesìe Deewj Hegjevee met³e&cebefoj osKeves keÀes efceuelee nw ~ Fme cebefoj keÀe osJeue Deewj peieceesnve OJemle nes ie³ee nw ~ ceiej efvecve DebMe DeYeer Yeer efJeÐeceeve nw ~
Hegve: oef#eCe-HeefM®ece keÀesves Hej Fbì efveefce&le SkeÀ Òee®eervelece efJe<Ceg cebefoj nw ~ Fme cebefoj kesÀ leerve Òee®eerve osJelee yejen, ef$eefye¬eÀce Deewj vejefmebn DeYeer mebûeneue³e kesÀ ÒeLece ÒekeÀesÿ ceW ÒeoefMe&le nQ ~

Archeological Museum Konark