keÀefHeuee mebefnlee ceW ³en mLeeve ceew$es³e Jeve kesÀ veece mes JeefCe&le nw ~ Fme mLeeve keÀer HeefJe$elee keÀes osKekeÀj cebefoj efvecee&Ce keÀer HeefjkeÀuHevee ngDee nw F&efleneme keÀnlee nw jepee vejefmebnosJe yeejn meew keÀeefjiej efve³egkeÌle keÀj kesÀ yeejn meeue ceW ³en efJeMJe Òeefme× met³e&cebefoj Keæ[s efkeÀS Les efpemeceW yeejn meeue kesÀ jepemJe keÀes Yeer Ke³ee& efkeÀ³ee ie³ee Lee ~

Archeological Museum Konark