mebûeneue³e ceW HeoefMe&le JemlegSb keÀYeer cebefoj kesÀ DebMe neskeÀj GmekeÀer MeesYee yeæ{eles Les ~ mece³eevegmeej ³en cegefle&³eeB efiejkeÀj jsle kesÀ Deboj efíHeie³ee Lee ~ cebefoj mebj#eCe kesÀ mece³e jsle kesÀ Deboj mes cetefle&³eeW keÀes efvekeÀeueeie³eeLee Deewj DeYeer Gve cetefle&³eeW keÀes mebûeneue³e kesÀ ®eej ÒekeÀesÿ ces ÒeoefMe&le efkeÀ³ee ie³ee nw ~ Fme mebûeneue³e keÀer Òeefleÿe meve 1968 ceW ngDee Lee ~
mebûeneue³e kesÀ Deboj oeefKeue nesles ner met³e& keÀe SkeÀ efJeMeeue efJeûen efoKeeF& Heæ[lee nw, pees DeeieblegkeÀeW keÀes Deeefueiebve keÀjves pewmee ueielee nw ~ GmekesÀ yeeo jLe ®e¬eÀ kesÀ efyeKejs DeJeMes<ees keÀes SkeÀef$ele keÀj SJeb Gvns Hegve: pees[keÀj HetCe& jLe ®e¬eÀ keÀes ÒeoefMe&le efkeÀ³ee ie³ee nw ~ KeC[esueeF&ì ceW yevee SkeÀ ef$ecegKe YewjJe cetefle& Deewj keÌueesjeFì Hel³ejeW mes yevee kegÀí vekeÌkeÀemeer nw, efpemeceW iebie JebMe kesÀ Henues jepee vejefmebn osJe kesÀ yeeleef®ele keÀjves keÀe o=M³e Devegces³e nw ~ ³es meye mebûeneue³e kesÀ Henuee ÒekeÀesÿ ceW nw ~
efÜleer³e ÒekeÀesÿ ces cebefoj keÀer oerJeej keÀe SkeÀ Hegve: efveefce&le DebMe keÀes mLeeefvele efkeÀ³ee ie³ee nw ~ osJeueeskeÀ kesÀ Jeeod³ekeÀej keÀer efJeMeeue cetefÊe&, SkeÀ Heodce ceb[ue Deewj Deemeve efmLele Jeng peerJeeW kesÀ ªHe Yeer nw ~ íesìs yeæ[s osJe-ceeveJe kesÀ cegK³eceb[ue yevOejle vejveejer Yeer keÀeb®e keÀer HesefìkeÀe ceW ÒeoefMe&le nw ~
le=leer³e ÒekeÀesÿ ceW met³e& keÀer SkeÀ efJeMeeue GHeefJeä Òeeflecee, oes yeæ[s yeæ[s Je=nÊeekeÀej mJeie& DeHemejer, keÌueesjeFì HelLej mes yeveer efMeJeefuebie, ogiee& Deewj Hegª<eesÊece peieVeeLe SJeb ogiee& keÀer mlegefle keÀjles ngS jepee vejefmebn osJe keÀer cetefÊe&, keÌueesjeFì HelLej mes yeveer SkeÀ ieCesMe cetefÊe& SJeb iepeefJe[eue cetefÊe&, KeC[esueeF&ì ceW yevee SkeÀ iepeue#ceer SkeÀ DeOe& efveefce&le veJeûen H³eevesue Deewj peerJepevleg Keesefole Òemlej KeC[ nwb ~
®elegLe& ÒekeÀesÿ ceW ve=l³e osKeles ngS jepee, ef$ecegKe YewjJe, GHeosMe osles ngS jF&me, jepeeDeeW kesÀ Me³ee& meefnle yeenkeÀ SJeb Deeefueiebvejle ocHeleer osKeves keÀes efceuelee nw ~ Fme ÒekeÀesÿ ceW keÀeb®e HesefìkeÀe ceW MeeueYeebefpekeÀe, ³egieue cetefÊe& Deewj HetÀue keÀer ceeuee HekeÀæ[les ngS nbme Yeer Dev³e DeekeÀ<e&Ce nw ~
mebûeneue³e kesÀ yejeceos ceW Gefæ[Mee kesÀ ÒelveleeeqlJekeÀ keÀerefle&jepeer kesÀ íe³eeef®e$e ÒeoefMe&le efkeÀ³ee ie³ee nw ~
FmekesÀ DeueeJee mebûeneue³e kesÀ cegkeÌleekeÀeMe Òeebieve ceW DemebK³e mLeeHel³e MeesYee Heelee nw ~
met®evee
1. nceejer ³en Oejesnj meeJe&peveerve nw FmekeÀer megj#ee Deewj mece=ef× nceeje oeef³elJe nw ~
2. Òeeke=ÀeflekeÀ Deewj meebmke=ÀeflekeÀ yewYeJe keÀer megj#ee keÀjkesÀ YeeJeer Heeræ{er kesÀ Heeme HenBg®eevee nceeje keÀle&J³e nw ~
3. meebmke=ÀeflekeÀ Oejesnj keÀes osMe ner veneR DeefHeleg mebcHetCe& efJeMJe keÀes Fmes osKeves, mecePeves SJeb peeveves keÀe DeefOekeÀej nw ~
4. ³eefo DeeHe efkeÀmeer De%eele Oejesnj keÀer peevekeÀejer jKeles nw, lees ke=ÀHe³ee vepeoerkeÀer HegjelelJe DeefOekeÀejer keÀes metef®ele keÀjW, leeefkeÀ Fmes megjef#ele keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee pee mekesÀ ~
5. mebûeneue³e ceW ÒeJesMe MegukeÀ ª 20/- Òeefle J³eeqkeÌle nw ~
6. 24Je<e& mes keÀced Gce´ kesÀ ye®®es efveMegukeÀ ÒeJesMe keÀj mekeÀles nw ~
7. mebûeneue³e megyen 1Jepes mes meece 5 Jepes lekeÀ Keguee jnlee nw ~
8. mebûeneue³e Meg¬eÀJeej keÀes yevo jnlee nw ~
9. mebûeneue³e kesÀ meejs ÒekeÀesÿ MeerleleeHe efve³ebef$ele nw ~
10. mebûeneue³e kesÀ Jeejs ceW ³eefo keÀesF& leL³e, met®evee ³ee DeefYe³eesie nes lees mene³ekeÀ DeefOe#eCe HegjelelJeefJeo, HegjelelJe mebûeneue³e, keÀesCeeke&À keÀes HeÀesve veb 06758-236822 ceW mebHeke&À keÀjW ~

Archeological Museum Konark

website:www.konarkmuseum.com